Fórvertsavtaler
Av og til har vi hunder/valper som vi ønsker å ha på fóravtale. Fórverten må bo i nærheten av oss, dvs. Østfold, Akershus eller Oslo. For å vite mer vennligst ta kontakt med oss på telefon.   

LITT OM FÓRVERTSAVTALER:

Hensikten for oss med med fôrvertavtaler er at avtalene gjør det mulig å holde flere avlsdyr enn det boforholdene gjør mulig. Fôrverten får holde hund uten de økonomiske utlegg et kjøp medfører. I alminnelighet ordnes det slik at hunden overtas av fôrverten uten betaling eller redusert betaling, men oppdretteren forbeholder seg eiendomsretten inntill hunden har hatt et avtalt antall kull/valper/paringer -eventuelt nådd en avtalt alder. Inntil disse betingelser er oppfyllt overføres eiendomsretten til fôrvert og avtalen opphører.

Det må understrekes at fôrvertavtalen er en gjensidig bebyrdende kontrakt. Istede for å betale en kontant kjøpesum, forplikter fôrverten seg til å gi oppdretteren rett til å hente hunden til utstillinger ved avtale, og også gi fra seg hunden under valpingen og i tiden deretter. Til gjengjeld får fôrverten eiendomsretten til hunden når avtalen er avsluttet

"HALVFÓR"-AVTALE.

Halvfór-avtale betyr at oppdretter gis rett til 1 kull i stedet for 2. Normalt avtales det da at det betales halv pris for tispa, og at valpen registreres på valpekjøper eller på begge parter inntil valpene er levert.

KULL
Med kull mener man minst 3 leveringklare valper. Det betyr at valper som av en eller annen grunn ikke lever frem til 7 - 8 ukers alder ikke telles med.

TISPE SOM IKKE KAN BRUKES I AVL.
Det er opp til oppdretter å avgjøre om tispa skal brukes i avl eller ikke. Dersom oppdretter ikke velger å bruke tispa i avl, skal tispa normalt overføres til fórvert straks denne bestemmelsen er tatt. Dette fordi fórvertsavtalen da ikke lenger har noen hensikt.